29.01.2010

Sultan Abdülaziz'den Başkan Ulysses S. Grant'e
Asāletlü rütbetlü meveddetlü dost-ı vilā-şi‘ārımız cenābları;

Mösyö Māk Vāyg’ın mukīm elçilik sıfatiyle nezd-i devlet-i ‘aliyyemize ta’yīn olunduğu ifādesini mutazammın irsāl kılınan, nāme-i asīlāneleri kemāl-i memnūniyetle ahz olunmuştur. Devlet-i ‘aliyyemizle Amerikā Hükūmāt-i Müctemi‘ası beyninde der-kenār olan revābıt-ı dostī ve muhādenetin istikmāl-i esbāb-ı te’ekküd ve takarrürü mültezimimiz olub; mümā-ileyhin hidmet-i sefārete intihāb ve ta’yīni, bu matlabın husūlüne delil-i kavī olduğundan, mahzūziyet-i halisānemizi istilzām eylediği ve devletinin te’kīd-i münāsebat-i vifākiyyesi emrinde sefir-i mümā-ileyhin vukū‘ bulacak mesāisinde devlet-i ‘aliyyemiz tarafından dāima mu‘āvenet göreceğinde şübhe olmadığı beyāniyle işbu nāme-i mahsūsumuz tahrīr ve tesyīr kılındığı bi-minnihi Te‘ālā ma‘lūm-i asīlāneleri olduğunda, ba‘d ez īn dahī ifā-yi lāzime-i fütüvvetkāriye himmetleri me’mūlümüzdür.

Fi 5 Şevvāl 1287

Asīl, yüksek ve sevgili yakın dostumuz hazretleri;

Bay Veagh'in dāimī elçilik sıfatıyla devlet-i aliyyemiz nezdine tayin edildiğini bildiren, gönderdiğiniz şerefli mektubunuzu memnūniyetle almış bulunuyoruz. Devlet-i aliyyemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasında istenen dostluk ve yakınlık ilişkilerinin pekiştirilip geliştirilmesini istemekteyiz. Adı geçenin elçilik hizmetine seçilip tayin edilmiş olmasının, bu arzunun gerçekleşmesinde güçlü bir delil olduğundan, bizi son derece memnun ettiğini ve devletinin dostluk ilişkilerini pekiştirme konusunda adı geçen büyük elçinin her türlü çalışmalarına devlet-i aliyyemizin dāima yardımcı olacağını bildiren bu özel mektubumuzun yazılıp gönderildiği Allah'ın izniyle bilgilerinize ulaşmış olacaktır. Bundan sonra da gerekli dostluğun yerine getirilmesinde (ve bunun) devāmı konusunda yardımcı olmanızı arzu etmekteyiz.

29 Aralık 1870

1 yorum:

ultracarizma dedi ki...

sanırım ya tarihte ya da başkanın adında hata var. çünkü abraham lincoln 1870'de hayatta değildi.

Yorum Gönder

 
Site Meter